Players list / niko_niko_niiniko_niko_nii avatar

niko_niko_nii


𝐻𝑒𝑙𝑙𝑜! 𝑀𝑦 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝒜𝑛𝑎, 𝑏𝑢𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝒩𝑖𝑘𝑜! 𝐼 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑦 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ𝑑𝑎𝑦 𝑖𝑠 𝒪𝑐𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟 12𝑛𝑑. 𝑀𝑦 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑑 𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡 (𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑒𝑠) 𝑏𝑢𝑡 𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑔𝑔𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠. 𝒜𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 16𝒫𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝐼'𝑚 𝑎 𝐸𝒮𝐹𝒫-𝒜! 𝒮ℎ𝑒/ℎ𝑒𝑟

𝐼 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 ℎ𝑜𝑤 𝐼 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑚𝑒 𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑜𝑟𝑖 𝑓𝑎𝑛...

𝐹𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒 𝒪𝒢 𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠: ⁕ 𝒦𝐼𝒵𝒰𝒩𝒜 𝑀𝒰𝒮𝐼𝒞 ♪ ⁕ 𝐵.𝒪.𝐹 ⁕ 𝒦𝑦𝑢*𝑀𝑎𝑖~𝐹𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 ⁕ 𝒴.𝒪.𝐿.𝒪!!!!! ⁕ 𝐹𝐼𝑅𝐸 𝐵𝐼𝑅𝒟 ⁕ 𝒜 𝒟𝐸𝒞𝐿𝒜𝑅𝒜𝒯𝐼𝒪𝒩 𝒪𝐹 ××× ⁕ 𝒰𝒩𝒮𝒯𝒪𝒫𝒫𝒜𝐵𝐿𝐸 ⁕ 𝒫𝐼𝒞𝒪 𝑡𝑎𝑟𝑢𝑚𝑜𝑛𝑜, 𝐹𝐸𝒱𝐸𝑅! ⁕ 𝒮𝑢-𝑠𝑢𝑘𝑖 𝒩𝑎𝑛𝑘𝑎 𝒥𝑎𝑛𝑎𝑖! ⁕ 𝒯𝑜𝑘𝑖𝑚𝑒𝑘𝑖 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒!

𝐹𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒 𝒞𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑔𝑠: ⁕ 𝒜𝑙𝑖𝑒𝑛 𝒜𝑙𝑖𝑒𝑛 ⁕ 𝐵𝑎𝑑 𝒜𝑝𝑝𝑙𝑒!! (𝑓𝑒𝑎𝑡. 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜) ⁕ 𝐵𝑙𝑢𝑒 𝐵𝑖𝑟𝑑 ⁕ 𝒟𝒜𝒩𝒞𝐸! 𝒪𝑗𝑎𝑚𝑎𝑗𝑜 ⁕ 𝒟𝑜𝑛'𝑡 𝑠𝑎𝑦 "𝑙𝑎𝑧𝑦" ⁕ 𝒟𝑟𝑎𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑔𝑦 ⁕ 𝒢𝒪!!! ⁕ 𝒢𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑛𝑜 𝒴𝑢𝑚𝑖𝑦𝑎 ⁕ 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ⁕ 𝐻𝑖𝑘𝑎𝑟𝑢 𝒩𝑎𝑟𝑎 ⁕ 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ⁕ 𝒦𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖 𝒦𝑖𝑡𝑎𝑛 ⁕ 𝒦𝑜𝑖 𝑤𝑎 𝒞ℎ𝑎𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝒮ℎ𝑖𝑚𝑜𝑏𝑒 𝒩𝑎𝑟𝑖 ⁕ 𝐿𝑢𝑘𝑎 𝐿𝑢𝑘𝑎 𝒩𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐹𝑒𝑣𝑒𝑟 ⁕ 𝑀𝑒𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎 ⁕ 𝑀𝒪𝒪𝒩 𝒫𝑅𝐼𝒟𝐸 ⁕ 𝑀𝑜𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝒟𝑒𝑛𝑠𝑒𝑡𝑠𝑢 ⁕ 𝒩𝑜𝑟𝑡ℎ𝑒𝑟𝑛 𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠 ⁕ 𝒮ℎ𝑖𝑛𝑘𝑎𝑖 𝒮ℎ𝑜𝑗𝑜 ⁕ 𝒮𝐻𝐼𝒩𝒴 𝒟𝒜𝒴𝒮 ⁕ 𝒮𝑖𝑙ℎ𝑜𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒

𝐹𝑎𝑣 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑠: ⁕ 𝒰𝑠ℎ𝑖𝑔𝑜𝑚𝑒 𝑅𝑖𝑚𝑖 ⁕ 𝑀𝑖𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑅𝑎𝑛 ⁕ 𝒜𝑜𝑏𝑎 𝑀𝑜𝑐𝑎 ⁕ 𝒰𝑒ℎ𝑎𝑟𝑎 𝐻𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖 ⁕ 𝒯𝑠𝑢𝑟𝑢𝑚𝑎𝑘𝑖 𝒦𝑜𝑘𝑜𝑟𝑜 ⁕ 𝒦𝑖𝑡𝑎𝑧𝑎𝑤𝑎 𝐻𝑎𝑔𝑢𝑚𝑖 ⁕ 𝑀𝑎𝑡𝑠𝑢𝑏𝑎𝑟𝑎 𝒦𝑎𝑛𝑜𝑛 ⁕ 𝑀𝑎𝑟𝑢𝑦𝑎𝑚𝑎 𝒜𝑦𝑎 ⁕ 𝐻𝑖𝑘𝑎𝑤𝑎 𝐻𝑖𝑛𝑎 ⁕ 𝒲𝑎𝑘𝑎𝑚𝑖𝑦𝑎 𝐸𝑣𝑒 ⁕ 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝒴𝑢𝑘𝑖𝑛𝑎 ⁕ 𝐼𝑚𝑎𝑖 𝐿𝑖𝑠𝑎 ⁕ 𝒰𝑑𝑎𝑔𝑎𝑤𝑎 𝒜𝑘𝑜 ⁕ 𝒮ℎ𝑖𝑟𝑜𝑘𝑎𝑛𝑒 𝑅𝑖𝑛𝑘𝑜 ⁕ 𝒦𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜 ⁕ 𝐹𝑢𝑡𝑎𝑏𝑎 𝒯𝑠𝑢𝑘𝑢𝑠ℎ𝑖 ⁕ 𝐿𝒜𝒴𝐸𝑅 (𝒲𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎 𝑅𝑒𝑖) ⁕ 𝒫𝒜𝑅𝐸𝒪 (𝒩𝑦𝑢𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑜𝑛𝑎) ⁕ 𝒞𝐻𝒰² (𝒯𝑎𝑚𝑎𝑑𝑒 𝒞ℎ𝑖𝑦𝑢)

𝑀𝑦 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑠 𝐿𝑜𝑣𝑒𝐿𝑖𝑣𝑒!, 𝒟4𝒟𝒥, 𝒩𝑎𝑟𝑢𝑡𝑜, 𝒮𝑎𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑜𝑜𝑛, 𝐻𝑎𝑟𝑟𝑦 𝒫𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝐻𝒜𝐼𝒦𝒴𝒰!!


𝒩𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑒𝑡 𝑦𝑜𝑢~ 𝐵𝑦𝑒𝑏𝑦𝑒!

1 account: